GEDRAGONDERSTEUNING
TRAININGEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Algemene Voorwaarden Gedragondersteuning 

 

 1.     Definities

 2.     Toepasbaarheid

 3.     Offertes

 4.     Totstandkoming Overeenkomst

 5.     Terbeschikkingstelling van informatie en werknemers door de Opdrachtgever

 6.     Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

 7.     Personeel

 8.     Honorarium en kosten

 9.     Betaling

10.    Wijziging van de Overeenkomst c.q. meerwerk

11.    Contractduur, verlenging en (tussentijdse) beëindiging

12.    Klachtenregeling

13.    Intellectueel eigendom

14.    Geheimhouding

15.    Aansprakelijkheid

16.    Overmacht

17.    Toepasselijk recht

18.    Geschillenregeling, bevoegde rechter

 

 

1       Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen de daarbij vermelde inhoud en betekenis:

Algemene Voorwaarden:     Onderhavige Algemene Voorwaarden Gedagpunt

Gedragondersteuning:         Gedragondersteuning, Training en Advies, gevestigd te

                                             Uitgeest,

                                             Lezingen, workshops, trainingen betreffende Gedrag.

Opdrachtgever:                    De natuurlijke- of rechtspersoon in wiens opdracht 

                                             Gedragondersteuning op basis van de Overeenkomst

                                             werkzaamheden verricht; 

Offerte:                                 Het schriftelijk en/of elektronisch aanbod van 

                                             Gedragondersteuning om tegen een bepaalde

                                             vergoeding diensten te verrichten;

Overeenkomst:                     De overeenkomst tussen Opdrachtgever en 

                                              Gedragondersteuning waarbij wordt overeengekomen 

                                              dat  Gedragondersteuning diensten zal verrichten 

                                              in opdracht van Opdrachtgever, tegen betaling van een

                                              overeengekomen vergoeding.

 

2       Toepasbaarheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Gedragondersteuning c.q. tussen Gedragondersteuning en Opdrachtgever, betrekking hebbend op dienstverlening door Gedragondersteuning, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.      Offertes

De offertes van Gedragondersteuning zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de voorbereiding en de uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt.

Opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem de offerte en/of de Overeenkomst ondertekent daartoe bevoegd is.

De offertes van Gedragondersteuning zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte anders is

vermeld. Zolang de offerte niet tot een overeenkomst heeft geleid, behoudt Gedragondersteuning zich het recht voor de aangeboden capaciteit elders in te zetten. Wanneer Gedragondersteuning van dit recht gebruik maakt, wordt (de contactpersoon van) de mogelijke Opdrachtgever hiervan binnen twee werkdagen in kennis gesteld. Indien een offerte door Opdrachtgever is aanvaard behoudt Gedragondersteuning zich het recht voor de alsdan tot stand gekomen Overeenkomst - binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanvaarde aanbod - te ontbinden, zonder dat Gedragondersteuning daarbij enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

 

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Gedragondersteuning te verrichten werkzaamheden aan te merken als een ‘inspanningsverplichting’. Dat houdt in dat Gedragondersteuning de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoert, maar daarbij het realiseren van een door Opdrachtgever beoogd resultaat niet garandeert.

 

De reclame van Gedragondersteuning onthoudt zich van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”.

 

Gedragondersteuning respecteert opleidingsinstituten als concullega ’s en zij onthoudt zich van agressieve competitieve uitingen.

 

4.      Totstandkoming Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Gedragondersteuning en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Aanvaarding vindt plaats door ontvangst door Gedragondersteuning van de door Opdrachtgever ondertekende offerte. Tevens is van aanvaarding sprake indien een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

5.      Terbeschikkingstelling van informatie en werknemers door Opdrachtgever

Om de uitvoering van de Overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Gedragondersteuning nodig heeft. Dit geldt ook voor het tijdig en voldoende beschikbaar zijn van werknemers van Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Gedragondersteuning betrokken (zullen) zijn.

 

6.      Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Gedragondersteuning geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

7.      Personeel

Gedragondersteuning kan in overleg met Opdrachtgever de bemensing van de Overeenkomst wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

 

De wijziging mag de kwaliteit en de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden niet verminderen. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met Gedragondersteuning plaatsvinden.

 

Alle informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt, is vertrouwelijk. Gedragondersteuning zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

 

 

 

8.      Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de overeenkomst is Opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd aan Gedragondersteuning. Tenzij anders is overeengekomen luiden de prijzen in de offerte en de Overeenkomst in euro’s en zijn deze exclusief BTW.

 

Alle door Gedragondersteuning gemaakte kosten verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

9.      Betaling

Het honorarium alsmede de kosten, worden maandelijks (achteraf) door Gedragondersteuning in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gedragondersteuning aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij dit schriftelijk anders door Gedragondersteuning is aangegeven. Gedragondersteuning is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.

(zie: www.wettelijkerente.nl) De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

Gedragondersteuning is bevoegd al haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder afgifte van schriftelijke bescheiden of andere zaken, tot het moment dat Opdrachtgever alle opeisbare vorderingen heeft voldaan.

 

Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 

Verrekening door Opdrachtgever van de door Gedragondersteuning gefactureerde bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Gedragondersteuning uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

Creditfacturen worden binnen 1 maand na factuurdatum terugbetaald of verrekend.

 

10.    Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Gedragondersteuning dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

 

11.    Contractduur, verlenging en (tussentijdse) beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd die uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit.

De Overeenkomst eindigt na het verstrijken van de termijn of van de overeengekomen looptijd van rechtswege, tenzij partijen uiterlijk één maand voor het einde van de Overeenkomst schriftelijk een verlenging overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde Algemene Voorwaarden voortgezet, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

 

Werknemers van Opdrachtgever die zich als deelnemer aan een cursus of training hebben opgegeven, hebben tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om hun aanmelding schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) te annuleren. Indien een annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is Opdrachtgever de volledige deelnemersprijs voor de betreffende deelnemer verschuldigd.

 

Opdrachtgever heeft tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om de gehele cursus of training schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.

 

Gedragondersteuning heeft te allen tijde het recht een cursus of training te annuleren in geval van te weinig aanmeldingen. Voor zover mogelijk zal Gedragondersteuning per cursus of training aangeven welk minimum aantal deelnemers nodig is. Bij annulering zal Gedragondersteuning Opdrachtgever hierover onverwijld informeren.

 

12.    Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst klachten heeft over de dienstverlening van Gedragondersteuning en Gedragondersteuning daarover naar zijn oordeel niet voldoende opheldering kan geven, kan opdrachtgever een klacht indienen bij de klachtencommissie waar Gedragondersteuning bij is aangesloten. 

 

13.    Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst en in de training, de coaching, het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Gedragondersteuning. Openbaarmaking kan alleen geschieden met toestemming van Gedragondersteuning. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

14.    Geheimhouding

Opdrachtgever, Gedragondersteuning en door Gedragondersteuning ingeschakelde werknemer(s) en/of derde(n) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie, al dan niet verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst, geldt als vertrouwelijk met uitzondering van informatie die publiekelijk bekend is.

 

15.    Aansprakelijkheid

Gedragondersteuning is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van of verband houdende met (de uitvoering van) de Overeenkomst, tenzij die schade rechtstreeks te wijten is aan grove schuld aan de zijde van Gedragondersteuning, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden. 

Aansprakelijkheid van Gedragondersteuning voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

Gedragondersteuning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele verbintenissen jegens derden die door de door Gedragondersteuning ingeschakelde werknemer(s) en/of derde(n) namens Opdrachtgever zijn aangegaan of welke op andere wijze voor Opdrachtgever zijn ontstaan, al of niet met toestemming van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Gedragondersteuning voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, dan wel ingevolge de wet.

Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk te zijn gemeld aan Gedragondersteuning. Schade die niet binnen die termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen melden. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen in ieder geval na zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Gedragondersteuning onvoldoende, onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gedragondersteuning niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Opdrachtgever vrijwaart Gedragondersteuning in een dergelijk geval voor vorderingen van derden.

 

16.    Overmacht

Onder “overmacht” wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gedragondersteuning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gedragondersteuning niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

In geval van overmacht wordt de nakoming door Gedragondersteuning van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of een deelovereenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende overmacht, zonder dat Gedragondersteuning tot enige schadevergoeding uit dien hoofde gehouden is.

 

Indien Gedragondersteuning door overmacht van tijdelijke (langer dan drie maanden) of blijvende aard worden verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht van langere duur dan drie maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks Opdrachtgever het

recht om de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan in een dergelijk geval geen

aanspraak maken op schadevergoeding.

 

Gedragondersteuning is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

17.    Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Gedragondersteuning is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

18. Geschillenregeling, bevoegde rechter

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een zodanige Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gedragondersteuning is gevestigd.